De dagelijkse leiding van AC ligt in de handen van de Raad van Bestuur die hiervoor werd aangesteld door de Algemene Vergadering. De werking van de Raad van Bestuur en de precieze bevoegdheden vinden hun grond in de statuten. Elk jaar legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de leden door het presenteren van een jaarverslag tijdens de Algemene Vergadering.

De voorzitter:

 

-    ondertekent samen met de secretaris of penningmeester alle akten en beslissingen van de vzw;

-    waakt over de goede werking van de vereniging en de uitoefening van de verschillende taken van de bestuursleden;

De secretaris: 

-    is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijv. door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen, en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de club;

De Raad van Bestuur kan bepaalde taken uitbesteden aan vrijwilligers buiten het bestuur. Vaak gaat het hier om taken die een zeer hoge mate van specialisme vereisen:

-    is verantwoordelijk voor het vermogen van de vzw;

-    mag namens AC uitgaven verrichten met goedkeuring van de Raad van Bestuur;

-    is verantwoordelijk voor alle financiële transacties binnen de vzw, zorgt voor registratie van facturen en documenten in de boekhouding;

De webmaster is verantwoordelijk voor alle technische aspecten van de website en het intranet. De webmaster is het aanspreekpunt voor het bestuur bij het nemen van ICT-gerelateerde beslissingen.

De webwatcher zorgt samen met de webmaster voor het up–to-date houden van de website. Nieuwe items, foto’s, wijzigingen aan bestaande teksten, … worden op eigen initiatief of op vraag van iemand die deel uitmaakt van het organisatorische kader, uitgevoerd.