De Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van AC ligt in de handen van de Raad van Bestuur die hiervoor werd aangesteld door de Algemene Vergadering. De werking van de Raad van Bestuur en de precieze bevoegdheden vinden hun grond in de statuten. Elk jaar legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de leden door het presenteren van een jaarverslag tijdens de Algemene Vergadering.

Lees meer...

Wat doet de voorzitter?

De voorzitter:

 

-    ondertekent samen met de secretaris of penningmeester alle akten en beslissingen van de vzw;

-    waakt over de goede werking van de vereniging en de uitoefening van de verschillende taken van de bestuursleden;

Lees meer...

Wat doet de ondervoorzitter?

De ondervoorzitter ondersteunt de voorzitter en vervangt deze bij diens afwezigheid.

Lees meer...

Wat doet de secretaris?

De secretaris: 

-    is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijv. door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen, en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de club;

Lees meer...

Andere functies

De Raad van Bestuur kan bepaalde taken uitbesteden aan vrijwilligers buiten het bestuur. Vaak gaat het hier om taken die een zeer hoge mate van specialisme vereisen:

Lees meer...

Wat doet de penningmeester?

-    is verantwoordelijk voor het vermogen van de vzw;

-    mag namens AC uitgaven verrichten met goedkeuring van de Raad van Bestuur;

-    is verantwoordelijk voor alle financiële transacties binnen de vzw, zorgt voor registratie van facturen en documenten in de boekhouding;

Lees meer...

Wat doet de webmaster?

De webmaster is verantwoordelijk voor alle technische aspecten van de website en het intranet. De webmaster is het aanspreekpunt voor het bestuur bij het nemen van ICT-gerelateerde beslissingen.

Lees meer...

Wat doet de webwatcher?

De webwatcher zorgt samen met de webmaster voor het up–to-date houden van de website. Nieuwe items, foto’s, wijzigingen aan bestaande teksten, … worden op eigen initiatief of op vraag van iemand die deel uitmaakt van het organisatorische kader, uitgevoerd.

Lees meer...

Wat doet de hoofdredacteur van TimeOut?

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het jaarlijks afwerken van minimaal vier kwalitatieve publicaties van het clubblad. De hoofdredacteur coördineert alle taken die verbonden zijn bij het tot stand brengen van de driemaandelijkse publicatie.

Lees meer...

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De taak van de vertrouwenspersoon is het ondersteunen van AC en haar leden in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit.

Lees meer...

Wie onderhoudt contacten met federaties?

De contacten met federaties verlopen altijd via de Raad van Bestuur tenzij een lid het mandaat hiertoe verkrijgt van de Raad van Bestuur.

 

Lees meer...

Waar vergadert AC?

Om de vergaderkost zo laag mogelijk te houden, zijn er enkele prioritaire vergaderplekken:

 -    in de privéwoning van een deelnemer van de vergadering;

-    in Het Roze Huis.

 

Lees meer...

Wie betaalt de kosten voor een vergadering?

AC stelt twee mogelijke compensaties voor (niet cumuleerbaar): 

-    een compensatie voor de kosten van drank van € 3 per deelnemer voor de organisator van de vergadering thuis;

-    de terugbetaling van twee drankjes per deelnemer aan de vergadering (bijv. als de vergadering in Het Roze Huis plaatsvindt).

 

Lees meer...

Welke vaste vergaderingen zijn er?

Raad van Bestuur (afkorting: RVB)

frequentie: elke maand

aanwezig: alle bestuurders

 

activiteitenoverleg (afkorting: AO)

frequentie: elke 3 maanden

aanwezig: alle activiteitsverantwoordelijken en een delegatie van de Raad van Bestuur

Lees meer...

Welke verzekering(en) heeft AC afgesloten?

Wettelijk is AC verplicht om enkel een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor de leden (wie lid is) en medewerkers (trainers, lesgevers, Raad van Bestuur, …).

 AC koos ervoor om een bijkomend pakket verzekeringen af te sluiten, allemaal inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap:

Lees meer...

Hoe verzekerd deelnemen?

Iedereen dient:

-    tijdig het lidgeld te betalen;

-    het ledenformulier volledig in te vullen en te overhandigen aan de activiteitsverantwoordelijke of kassaverantwoordelijke;

-    zich te registreren bij Sporta-federatie (zie verder hoe).

Lees meer...