Wat doet de hoofdredacteur van TimeOut?

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het jaarlijks afwerken van minimaal vier kwalitatieve publicaties van het clubblad. De hoofdredacteur coördineert alle taken die verbonden zijn bij het tot stand brengen van de driemaandelijkse publicatie.

Lees meer...

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De taak van de vertrouwenspersoon is het ondersteunen van AC en haar leden in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit.

Lees meer...

Wie onderhoudt contacten met federaties?

De contacten met federaties verlopen altijd via de Raad van Bestuur tenzij een lid het mandaat hiertoe verkrijgt van de Raad van Bestuur.

 

Lees meer...

Waar vergadert AC?

Om de vergaderkost zo laag mogelijk te houden, zijn er enkele prioritaire vergaderplekken:

 -    in de privéwoning van een deelnemer van de vergadering;

-    in Het Roze Huis.

 

Lees meer...

Wie betaalt de kosten voor een vergadering?

AC stelt twee mogelijke compensaties voor (niet cumuleerbaar): 

-    een compensatie voor de kosten van drank van € 3 per deelnemer voor de organisator van de vergadering thuis;

-    de terugbetaling van twee drankjes per deelnemer aan de vergadering (bijv. als de vergadering in Het Roze Huis plaatsvindt).

 

Lees meer...

Welke vaste vergaderingen zijn er?

Raad van Bestuur (afkorting: RVB)

frequentie: elke maand

aanwezig: alle bestuurders

 

activiteitenoverleg (afkorting: AO)

frequentie: elke 3 maanden

aanwezig: alle activiteitsverantwoordelijken en een delegatie van de Raad van Bestuur

Lees meer...

Welke verzekering(en) heeft AC afgesloten?

Wettelijk is AC verplicht om enkel een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor de leden (wie lid is) en medewerkers (trainers, lesgevers, Raad van Bestuur, …).

 AC koos ervoor om een bijkomend pakket verzekeringen af te sluiten, allemaal inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap:

Lees meer...

Hoe verzekerd deelnemen?

Iedereen dient:

-    tijdig het lidgeld te betalen;

-    het ledenformulier volledig in te vullen en te overhandigen aan de activiteitsverantwoordelijke of kassaverantwoordelijke;

-    zich te registreren bij Sporta-federatie (zie verder hoe).

Lees meer...

Hoe vervolledig ik mijn aansluiting bij Sporta-federatie?

Nieuwe leden worden door de ledenadministratie van AC ingevoerd en hiervan op de hoogte gebracht per e-mail: je krijgt een rechtstreekse link toegestuurd met login en paswoord. Het staat je vrij om deze aan te passen.

Lees meer...

Welke activiteiten zijn verzekerd?

Alle activiteiten georganiseerd door AC in België vallen onder de verzekering: tijdens de activiteit, maar ook de weg van en naar de georganiseerde activiteit. Om betwisting over het feit of een activiteit daadwerkelijk werd georganiseerd door AC uit te sluiten, is het belangrijk om elke activiteit te registreren in de agenda op www.activecompany.be.

Lees meer...

Wat te doen bij een ongeval?

Breng in de eerste plaats de AV op de hoogte.

Het is belangrijk om een aangifteformulier schadegeval volledig in te vullen binnen de acht dagen na het ongeval.

Lees meer...

Worden vrijwilligers betaald?

Leden die zich inzetten voor de club ontvangen hiervoor geen loon.

Leden van AC die een functie opnemen in de vzw of een activiteit mee organiseren, krijgen in ruil voor hun inzet een vrijstelling, dwz. zij mogen gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten volgens onderstaand schema. Dit is noch een vorm van loon, noch een vorm van onkostenvergoeding.

Lees meer...

Bestaat er een uitloopregeling voor ex-functiehouders?

Een bestuurslid of een activiteitsverantwoordelijke die minimaal 2 kalenderjaren (24 volledige maanden) dezelfde functie heeft bekleed, krijgt na het reglementair neerleggen van het mandaat een in tijd beperkte vrijstelling voor de activiteit waarvoor hij/zij de verantwoordelijkheid droeg

Lees meer...

Hoe kan ik op een correcte manier een aankoop doen voor AC?

Bij aankoop van materialen of het leveren van prestaties voor AC, hanteert AC het principe dat de initiatiefnemer minimaal 2 vergelijkbare prijsoffertes moet voorleggen aan de Raad van Bestuur. Dit stelt de bestuursleden in staat om een prijsbewuste keuze te maken.

Lees meer...

Hoe een correcte onkostennota indienen?

Algemeen principe

Er is in principe geen vergoeding voor onkosten die een lid of een verantwoordelijke maakt voor de club.

Uitzonderlijk kunnen er namens AC toch onkosten worden ingediend als cumulatief aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

-    de uitgave is op voorhand goedgekeurd door de Raad van Bestuur of de uitgave kadert binnen de regels die staan neergeschreven binnen dit intern reglement (bijv.: jaarlijkse evaluatiedrink van een activiteit); 

-    de uitgave wordt bewezen aan de hand van een origineel bewijsstuk: kasticket, factuur, debetnota, … 

Lees meer...

Wie is aanwezig tijdens de activiteit?

De activiteitsverantwoordelijke zorgt voor de ontvangst van de deelnemers aan de activiteit.

Belangrijk is dat de verantwoordelijke minstens 15 minuten voor het aanvangsuur aanwezig is om deelnemers te kunnen opvangen.

Lees meer...