Hoe vervolledig ik mijn aansluiting bij Sporta-federatie?

Nieuwe leden worden door de ledenadministratie van AC ingevoerd en hiervan op de hoogte gebracht per e-mail: je krijgt een rechtstreekse link toegestuurd met login en paswoord. Het staat je vrij om deze aan te passen.

Lees meer...

Welke activiteiten zijn verzekerd?

Alle activiteiten georganiseerd door AC in België vallen onder de verzekering: tijdens de activiteit, maar ook de weg van en naar de georganiseerde activiteit. Om betwisting over het feit of een activiteit daadwerkelijk werd georganiseerd door AC uit te sluiten, is het belangrijk om elke activiteit te registreren in de agenda op www.activecompany.be.

Lees meer...

Wat te doen bij een ongeval?

Breng in de eerste plaats de AV op de hoogte.

Het is belangrijk om een aangifteformulier schadegeval volledig in te vullen binnen de acht dagen na het ongeval.

Lees meer...

Worden vrijwilligers betaald?

Leden die zich inzetten voor de club ontvangen hiervoor geen loon.

Leden van AC die een functie opnemen in de vzw of een activiteit mee organiseren, krijgen in ruil voor hun inzet een vrijstelling, dwz. zij mogen gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten volgens onderstaand schema. Dit is noch een vorm van loon, noch een vorm van onkostenvergoeding.

Lees meer...

Bestaat er een uitloopregeling voor ex-functiehouders?

Een bestuurslid of een activiteitsverantwoordelijke die minimaal 2 kalenderjaren (24 volledige maanden) dezelfde functie heeft bekleed, krijgt na het reglementair neerleggen van het mandaat een in tijd beperkte vrijstelling voor de activiteit waarvoor hij/zij de verantwoordelijkheid droeg

Lees meer...

Hoe kan ik op een correcte manier een aankoop doen voor AC?

Bij aankoop van materialen of het leveren van prestaties voor AC, hanteert AC het principe dat de initiatiefnemer minimaal 2 vergelijkbare prijsoffertes moet voorleggen aan de Raad van Bestuur. Dit stelt de bestuursleden in staat om een prijsbewuste keuze te maken.

Lees meer...

Hoe een correcte onkostennota indienen?

Algemeen principe

Er is in principe geen vergoeding voor onkosten die een lid of een verantwoordelijke maakt voor de club.

Uitzonderlijk kunnen er namens AC toch onkosten worden ingediend als cumulatief aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

-    de uitgave is op voorhand goedgekeurd door de Raad van Bestuur of de uitgave kadert binnen de regels die staan neergeschreven binnen dit intern reglement (bijv.: jaarlijkse evaluatiedrink van een activiteit); 

-    de uitgave wordt bewezen aan de hand van een origineel bewijsstuk: kasticket, factuur, debetnota, … 

Lees meer...

Wie is aanwezig tijdens de activiteit?

De activiteitsverantwoordelijke zorgt voor de ontvangst van de deelnemers aan de activiteit.

Belangrijk is dat de verantwoordelijke minstens 15 minuten voor het aanvangsuur aanwezig is om deelnemers te kunnen opvangen.

Lees meer...

Wat kost het om deel te nemen aan een activiteit?

De meest actuele tarieven (leden & niet-leden) zijn terug te vinden op onze website per activiteit. Deelnemers die geen lid zijn betalen het niet-leden tarief.

 

Lees meer...

Hoe betaal je lidgeld?

Leden die hun lidmaatschap vernieuwen, verrichten de betaling via overschrijving op de AC-rekening: IBAN BE34 4027 5480 5190 - BIC KRED BEBB met vermelding van: 'Lidgeld + jaartal + voornaamste sport/activiteit'.

 

Lees meer...

Wat is de procedure voor iemand die het lidgeld niet heeft betaald?

Er zijn drie mogelijkheden:

 

1)  Het lidgeld wordt onverwijld betaald:

-    de persoon in kwestie betaalt cash of via Payconic aan de kassa het verschuldigde lidgeld; 

-    aan de AV of KV, die het onmiddellijk doorstort op de AC-rekening. 

2)  De persoon betaalt cash of via Payconiq het niet-ledentarief voor deze activiteit.

3) De persoon betaalt via een meerbeurtenkaart het niet-ledentarief voor deze activiteit.

 

Lees meer...

Meerbeurtenkaart?

We bieden meerbeurtenkaarten aan als alternatief betaalmiddel. Hierbij kan de activiteits- of kassaverantwoordelijke delen van de meerbeurtenkaart ‘knippen’ om de betaling uit te voeren.

Lees meer...

Hoe verloopt de administratieve opvolging van de activiteit?

Controle betaling

Bij elke activiteit is het de activiteitsverantwoordelijke die instaat voor de controle op de betaling van de verschuldigde deelnamegelden. De AV kan deze taak delegeren aan een kassaverantwoordelijke.

Lees meer...

Wie voert de controles uit over het lidgeld en wanneer gebeurt dit?

De AV is op elk moment dat de activiteit plaatsvindt verantwoordelijk voor het controleren van het lidmaatschap van de deelnemers. Enkel leden kunnen aan het ledentarief deelnemen aan het aanbod. De AV moet regelmatig de controle op het lidmaatschap uitvoeren.

Lees meer...

Organisatie van een ‘ActivExtra’ - financiële afspraken

Op initiatief van de Raad van Bestuur, activiteit of van een lid kunnen er evenementen georganiseerd worden die de normale reguliere activiteiten overstijgen.

  

Lees meer...

Organisatie van een ‘ActivExtra’ - communicatierichtlijnen

De huisstijlrichtlijnen zoals opgenomen als bijlage bij dit intern reglement zijn van toepassing. In het bijzonder denken we hierbij aan het opnemen van het logo op alle communicatiedragers van het bijzondere evenement.

  

Lees meer...