Wat kost het om deel te nemen aan een activiteit?

De meest actuele tarieven (leden & niet-leden) zijn terug te vinden op onze website per activiteit. Deelnemers die geen lid zijn betalen het niet-leden tarief.

 

Lees meer...

Hoe betaal je lidgeld?

Leden die hun lidmaatschap vernieuwen, verrichten de betaling via overschrijving op de AC-rekening: IBAN BE34 4027 5480 5190 - BIC KRED BEBB met vermelding van: 'Lidgeld + jaartal + voornaamste sport/activiteit'.

 

Lees meer...

Wat is de procedure voor iemand die het lidgeld niet heeft betaald?

Er zijn drie mogelijkheden:

 

1)  Het lidgeld wordt onverwijld betaald:

-    de persoon in kwestie betaalt cash of via Payconic aan de kassa het verschuldigde lidgeld; 

-    aan de AV of KV, die het onmiddellijk doorstort op de AC-rekening. 

2)  De persoon betaalt cash of via Payconiq het niet-ledentarief voor deze activiteit.

3) De persoon betaalt via een meerbeurtenkaart het niet-ledentarief voor deze activiteit.

 

Lees meer...

Meerbeurtenkaart?

We bieden meerbeurtenkaarten aan als alternatief betaalmiddel. Hierbij kan de activiteits- of kassaverantwoordelijke delen van de meerbeurtenkaart ‘knippen’ om de betaling uit te voeren.

Lees meer...

Hoe verloopt de administratieve opvolging van de activiteit?

Controle betaling

Bij elke activiteit is het de activiteitsverantwoordelijke die instaat voor de controle op de betaling van de verschuldigde deelnamegelden. De AV kan deze taak delegeren aan een kassaverantwoordelijke.

Lees meer...

Wie voert de controles uit over het lidgeld en wanneer gebeurt dit?

De AV is op elk moment dat de activiteit plaatsvindt verantwoordelijk voor het controleren van het lidmaatschap van de deelnemers. Enkel leden kunnen aan het ledentarief deelnemen aan het aanbod. De AV moet regelmatig de controle op het lidmaatschap uitvoeren.

Lees meer...

Organisatie van een ‘ActivExtra’ - financiële afspraken

Op initiatief van de Raad van Bestuur, activiteit of van een lid kunnen er evenementen georganiseerd worden die de normale reguliere activiteiten overstijgen.

  

Lees meer...

Organisatie van een ‘ActivExtra’ - communicatierichtlijnen

De huisstijlrichtlijnen zoals opgenomen als bijlage bij dit intern reglement zijn van toepassing. In het bijzonder denken we hierbij aan het opnemen van het logo op alle communicatiedragers van het bijzondere evenement.

  

Lees meer...

Lidgeld federaties

In het kader van binnen- en buitenlandse tornooien is aansluiting bij externe federaties, liga’s en dergelijke mogelijk vereist. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de Raad van Bestuur.

  

Lees meer...

Veilig sporten

AC wil een veilige omgeving bieden aan haar leden, en dit in alle betekenissen van het woord.   

Lees meer...

Wat wordt verstaan onder geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

(a) Geweld voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit

(b) Pesterijen voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit

(c) Ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit.

Lees meer...

Welke actiemiddelen heb ik als slachtoffer van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

Indien een lid meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, kan een lid, in het kader van een interne procedure een verzoek indienen tot een informele psychosociale interventie bij de vertrouwenspersoon. Elk lid kan de vertrouwenspersoon raadplegen.

Lees meer...

Hoe verloopt de interne klachtenprocedure bij geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

De interne klachtenprocedure verloopt in twee fases:

  • De informele fase
  • De formele fase

Lees meer...

Wat zijn de sancties bij geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

Onmiddellijke uitsluiting van AC kan worden opgelegd aan de dader van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit, afhankelijk van de ernst van het geval.

Lees meer...

Bescherming en opvang van, hulp en bijstand aan de slachtoffers van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag

De Raad van Bestuur verbiedt en zal geen enkele vorm van discriminatie of vergelding toestaan, tegen gelijk welk lid, ingevolge een klacht die te goeder trouw wordt geuit overeenkomstig dit beleid of voor de hulp die wordt geboden bij het onderzoek van dergelijke klacht.

Lees meer...

Richtlijnen social media

AC stelt zich zeer positief tegenover het gebruik van Social Media door haar leden/sporters. Het toenemend gebruik van Social Media door alle leden/sporters van AC roept echter op tot het omschrijven van een aantal richtlijnen. Daarnaast wordt ook het belang van het imago van AC onderstreept.

Lees meer...