Lidgeld federaties

In het kader van binnen- en buitenlandse tornooien is aansluiting bij externe federaties, liga’s en dergelijke mogelijk vereist. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de Raad van Bestuur.

  

Lees meer...

Veilig sporten

AC wil een veilige omgeving bieden aan haar leden, en dit in alle betekenissen van het woord.   

Lees meer...

Wat wordt verstaan onder geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

(a) Geweld voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit

(b) Pesterijen voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit

(c) Ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit.

Lees meer...

Welke actiemiddelen heb ik als slachtoffer van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

Indien een lid meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, kan een lid, in het kader van een interne procedure een verzoek indienen tot een informele psychosociale interventie bij de vertrouwenspersoon. Elk lid kan de vertrouwenspersoon raadplegen.

Lees meer...

Hoe verloopt de interne klachtenprocedure bij geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

De interne klachtenprocedure verloopt in twee fases:

  • De informele fase
  • De formele fase

Lees meer...

Wat zijn de sancties bij geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag?

Onmiddellijke uitsluiting van AC kan worden opgelegd aan de dader van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit, afhankelijk van de ernst van het geval.

Lees meer...

Bescherming en opvang van, hulp en bijstand aan de slachtoffers van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag

De Raad van Bestuur verbiedt en zal geen enkele vorm van discriminatie of vergelding toestaan, tegen gelijk welk lid, ingevolge een klacht die te goeder trouw wordt geuit overeenkomstig dit beleid of voor de hulp die wordt geboden bij het onderzoek van dergelijke klacht.

Lees meer...

Richtlijnen social media

AC stelt zich zeer positief tegenover het gebruik van Social Media door haar leden/sporters. Het toenemend gebruik van Social Media door alle leden/sporters van AC roept echter op tot het omschrijven van een aantal richtlijnen. Daarnaast wordt ook het belang van het imago van AC onderstreept.

Lees meer...