Kan ik gratis proeven van het aanbod?

‘One-free-trial’: iedereen kan de eerste keer gratis deelnemen aan een (reguliere) activiteit.

Lees meer...

Hoe krijg ik stemrecht op de Algemene Vergadering?

Als lid krijg je elk jaar de kans om je uit te spreken over de werking van de vzw. Elk lid wordt hiervoor uitgenodigd om deel te nemen.

Lees meer...

Hoe vermijd ik dat mijn foto op de website belandt?

Regelmatig wordt er op activiteiten (vaste én occasionele) beeldmateriaal aangemaakt. Wens je niet dat beelden van jou gebruikt worden in externe AC-communicatie (website, TimeOut, social media …), dan meld je dit best schriftelijk aan de Raad van Bestuur of aan de activiteitsverantwoordelijke om eventuele misverstanden te vermijden

Lees meer...

Wat doet de activiteitsverantwoordelijke?

Elke activiteit heeft een activiteitsverantwoordelijke. Deze staat in voor de praktische organisatie van de activiteit. In het jargon van AC wordt de functie activiteitsverantwoordelijke vaak afgekort als ‘AV’. Deze spil in de organisatie van de activiteit is het eerste aanspreekpunt voor elke deelnemer.

Lees meer...

Wat doet de kassaverantwoordelijke?

Om voor of na de activiteit de betaling van de deelnemers vlot te laten verlopen, kan de activiteitsverantwoordelijke in samenspraak met de Raad van Bestuur beslissen om een kassaverantwoordelijke aan te stellen.

Lees meer...

Wat doet de tornooiverantwoordelijke?

Voor activiteiten die jaarlijks aan tornooien/competities deelnemen, kan de AV in samenspraak met de Raad van Bestuur beslissen om een tornooiverantwoordelijke aan stelle.

Lees meer...

Wat bij neerlegging functie of ontslag?

Iedereen die deel uitmaakt van het organisatorisch kader engageert zich om bij het neerleggen van de functie minstens twee maanden langer aan te blijven om de overdracht aan een opvolger te kunnen verzorgen.

Lees meer...

Wat bij afwezigheid?

Bij elke afwezigheid zorgt de functiehouder voor een passende regeling of vervanging met het oog op continuïteit van de activiteit. Voor de AV adviseert de Raad van Bestuur uitdrukkelijk om permanent een plaatsvervanger aan te duiden in geval van afwezigheid.

Lees meer...

De Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van AC ligt in de handen van de Raad van Bestuur die hiervoor werd aangesteld door de Algemene Vergadering. De werking van de Raad van Bestuur en de precieze bevoegdheden vinden hun grond in de statuten. Elk jaar legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de leden door het presenteren van een jaarverslag tijdens de Algemene Vergadering.

Lees meer...

Wat doet de voorzitter?

De voorzitter:

 

-    ondertekent samen met de secretaris of penningmeester alle akten en beslissingen van de vzw;

-    waakt over de goede werking van de vereniging en de uitoefening van de verschillende taken van de bestuursleden;

Lees meer...

Wat doet de ondervoorzitter?

De ondervoorzitter ondersteunt de voorzitter en vervangt deze bij diens afwezigheid.

Lees meer...

Wat doet de secretaris?

De secretaris: 

-    is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijv. door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen, en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de club;

Lees meer...

Andere functies

De Raad van Bestuur kan bepaalde taken uitbesteden aan vrijwilligers buiten het bestuur. Vaak gaat het hier om taken die een zeer hoge mate van specialisme vereisen:

Lees meer...

Wat doet de penningmeester?

-    is verantwoordelijk voor het vermogen van de vzw;

-    mag namens AC uitgaven verrichten met goedkeuring van de Raad van Bestuur;

-    is verantwoordelijk voor alle financiële transacties binnen de vzw, zorgt voor registratie van facturen en documenten in de boekhouding;

Lees meer...

Wat doet de webmaster?

De webmaster is verantwoordelijk voor alle technische aspecten van de website en het intranet. De webmaster is het aanspreekpunt voor het bestuur bij het nemen van ICT-gerelateerde beslissingen.

Lees meer...

Wat doet de webwatcher?

De webwatcher zorgt samen met de webmaster voor het up–to-date houden van de website. Nieuwe items, foto’s, wijzigingen aan bestaande teksten, … worden op eigen initiatief of op vraag van iemand die deel uitmaakt van het organisatorische kader, uitgevoerd.

Lees meer...