De voorzitter:

 

-    ondertekent samen met de secretaris of penningmeester alle akten en beslissingen van de vzw;

-    waakt over de goede werking van de vereniging en de uitoefening van de verschillende taken van de bestuursleden;

 -    heeft het recht van toezicht over alle boeken en documenten die eigendom zijn van de vzw;

-    leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur, het activiteitenoverleg, de Algemene Vergadering en de eventuele Buitengewone of Bijzondere Algemene Vergadering;

-    kan het voorzitterschap van een vergadering delegeren aan een ander bestuurslid;

-    is verantwoordelijk voor alle externe contacten;

-    kan specifieke taken delegeren aan collega-bestuurders of aan andere leden; de voorzitter bepaalt in overleg met de betrokkene de duurtijd van die delegatie;

-    mag namens ACA uitgaven verrichten;

-    heeft het initiatiefrecht om samen met minimaal één andere bestuurder beslissingen in spoed te nemen in het belang van de vereniging. De beslissing blijft van kracht tot de eerstvolgende Raad van Bestuur waarop de beslissing ook aan de andere bestuursleden wordt voorgelegd. De initiatiefnemer van zo'n beslissing bij hoogdringendheid verbindt zich ertoe de overige bestuursleden binnen de 24 uur van zulke beslissing op de hoogte te brengen.

 

terug naar overzicht