De dagelijkse leiding van ACA ligt in de handen van de Raad van Bestuur die hiervoor werd aangesteld door de Algemene Vergadering. De werking van de Raad van Bestuur en de precieze bevoegdheden vinden hun grond in de statuten. Elk jaar legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de leden door het presenteren van een jaarverslag tijdens de Algemene Vergadering.

Basisprincipes:

-    een bestuurder van ACA kan de functie van bestuurder niet cumuleren met de functie van activiteitsverantwoordelijke, kassa- of tornooiverantwoordelijke;

-   als bestuurslid verdedig je de belangen van de gehele vzw en alle activiteiten op gelijke basis;

-    een bestuurder doet altijd het nodige om belangenvermenging die mogelijk voortkomt uit het vervullen van een functie of mandaat in een andere organisatie of instelling te voorkomen (zie verder: belangenvermenging);

-    enkel de bestuurders mogen namens de vzw verbintenissen aangaan (bijv. contracten) tenzij de Raad van Bestuur een mandaat geeft om een specifieke verbintenis aan te gaan;

-    voor de bestuurders wordt een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders afgesloten.

 

Belangenvermenging:

Om het risico op belangenvermenging of een belangenconflict te voorkomen zijn volgende voorwaarden cumulatief van toepassing:

-    Een bestuurder is verplicht om andere mandaten of functies (bezoldigd of onbezoldigd) kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur. Dit moet gebeuren door agendering en vervolgens toelichting op een vergadering van de Raad van Bestuur. 

-    De Raad van Bestuur kan wanneer zij dat nodig vindt bij gewone meerderheid oordelen of er sprake is van onverenigbaarheid met de functie van bestuurder. 

-    Wanneer de Raad van Bestuur van oordeel is dat er mogelijk sprake is van belangenvermenging of een belangenconflict, dan zal de Raad van Bestuur vanuit het principe van een goede huisvader alle nodige maatregelen nemen om het risico op belangenvermenging of belangenconflict te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor een duurtijd bepaald door de Raad van Bestuur, maar uiterlijk tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

De taakverdeling binnen de bestuursploeg wordt door de Raad van Bestuur zelf uitgewerkt en gecommuniceerd via onder andere https://www.activecompany.be/contact.

 

terug naar overzicht